QA

PSO har et etablert kvalitetssystem som følger retningslinjene i NS-EN ISO 9001. Selskapet dokumenterer, iverksetter og holder ved like et system for kvalitetsstyring og søker å kontinuerlig forbedre dets virkning i forhold til denne standarden.

PSO har et spesielt fokus på kvalitetsprosesser og krav knyttet til våre produkter:
– krav som er spesifisert av kunden, inkludert kravene til leveranse og senere aktiviteter (eksempelvis garantibestemmelser, kontraktsforpliktelser, vedlikeholdstjenester, etc.)
– krav i lover og forskrifter som gjelder for produktet
– eventuelle tilleggskrav som selskapet anser som nødvendige.

PSO overvåker og måler kontinuerlig produktenes egenskaper for å verifisere at våre strenge krav til produktene er oppfylt. Selskapet følger etablerte prosesser for å sikre at produkter som ikke samsvarer med kravene blir identifisert og underlegges kontroll slik at utilsiktet bruk eller leveranse forebygges.
PSO følger fastsatte prosedyrer for bevaring produkter under intern behandling og ved leveranse til den planlagte destinasjon, dette for å opprettholde samsvaret med kravene. Denne bevaringen omfatter identifikasjon, håndtering, pakking, lagring og beskyttelse.

PSO gjennomfører regelmessig interne revisjoner med faste intervaller for å sikre at selskapets system for kvalitetsstyring samsvarer med kravene i standarden og med kravene til systemet for kvalitetsstyring som PSO har etablert. Samt verifisere at systemet er virkningsfullt iverksatt og holdt ved like.

PSO søker kontinuerlig å forbedre virkningen av selskapets system for kvalitetsstyring ved å benytte kvalitetspolitikken, kvalitetsmålene, resultatene fra revisjon, dataanalyser, korrigerende og forebyggende tiltak og ledelsens gjennomgåelse.

HMS

PSO’s filosofi er å drive virksomheten uten at ulykker, skader eller tap inntreffer.
Hos oss er helse, miljø og sikkerhet et linjeansvar. HMS rutiner og bevissthet skal være integrert i organisasjonen.
Vi ønsker å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.
Vi skal daglig ha forebyggende aktiviteter på arbeidsplassen for å oppnå en kultur som ivaretar helse, miljø og sikkerhet.

Dette vil si at våre delmål er:
– Null personskader
– Null fallende gjenstander
– Null arbeidsrelaterte sykdommer
– Null ikke-planlagte utslipp
– Null utilsiktede materielle skader og økonomiske tap
– Null sikringsbrudd
Vi skal til enhver tid kunne innfri både myndighetenes og kundenes krav og forventninger.

PSO er registrert i Achilles.